Algemene voorwaarden

Algemeen: Behalve de bijzondere voorwaarden, vermeld in de rubriek ‘omschrijving’ van onze factuur, bestelbon, leveringsbon of van de offerte (voor akkoord door de klant ondertekend), zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld. Ook bij het plaatsen van een bestelling door de klant via eigen documenten ziet de klant af van de eigen voorwaarden en blijven enkel de hieronder vermelde voorwaarden van toepassing.
Klachten: Klachten zullen slechts aanvaard worden indien ze schriftelijk ingediend worden, uiterlijk 4 werkdagen na de werkelijke ontvangst van de goederen of diensten en alleszins voor het gebruik ervan. Het indienen van een klacht, om gelijk welke reden, stelt de koper niet vrij de betalingsvoorwaarden strikt na te leven.
Klachten i.v.m. de factuur moeten schriftelijk gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum.
Betaling: Onze prijzen zijn netto prijzen exclusief BTW. Onze leveringen en prestaties moeten, evenals de hieraan verbonden taksen, contant betaald worden tenzij anders werd bedongen. Op iedere achterstallige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een interest van 18% aangerekend worden; in dit verband wordt er een schadevergoeding van 20%  aangerekend echter met een minimum van € 250.
Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties moet de betaling hiervan gebeuren aan de hand van tussentijdse facturen en één eindfactuur. De omvang en frequentie hiervan wordt opgegeven in de offerte/bestelbon.
In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van € 50 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid om een hogere schade te eisen.
Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
Eigendomsvoorbehoud: De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de koper de verkoopprijs met inbegrip van alle eventuele intresten of verschuldigde bedragen, niet zal betaald hebben, d.w.z. totdat hij zijn verplichtingen volledig heeft nagekomen.
Betwistingen: In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbank of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingszetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.
Offertes: De prijsoffertes zijn geldig voor een periode van 30 dagen. Ze zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten en worden steeds uitgedrukt in euro. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De leveringstermijnen worden opgegeven ter informatie maar zijn niet bindend.
Ontbinden van overeenkomst: De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper. Diefstal of verlies van de goederen op de werf zijn volledig ten risico van de koper.
De overeenkomst kan zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d....
Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten en ook om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Toch zullen bestelde materialen voor de uitvoering van de werken aangerekend worden.

Aanvullende voorwaarden zijn steeds van toepassing: https://shop.link-it.be/terms